Monday, 14 December 2020

Soal Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil Kelas 6 Bahasa Sunda

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL 
MATA PELAJARA BAHASA SUNDA

I.         Cakra aksar A,B,C,atwa D di hareupeun jawaban nu pangbenerna !

1.        Sanggeus di hua awi nu rek dijieun sair teh, terus di…supaya lemes.

Kecap nu bener pikeun nganggeuskeun kalimah di luhur nya eta…

A. Anyam

B. Raut

C. Potong

D. Beulah

 

2.        Ngagunakeun tanda koma nu bener aya dina kalimah…

A. Neni, Danu, jeung Mardi araya di imah

B. Neni Danu jeung, Mardi araya di imah

C. Neni, Danu, jeung, Mardi, araya, di imah

D. Neni, Danu jeung, Mardi, araya, di imah

 

3.        Awahing ku lucu nempo nu ngabodor, atuh nu nongton ngan …. Bae seuri

Kecap panganteur jang nganggeuskeun kalimah di luhur nyaeta…

A. Ger

B. Der

C. Belenyeh

D. Gelenyu

 

4.        Kumaha kedahna supados hasilna sae ? Kalimah eta kaasup kana kalimah…

A. Panitah

B. Pananya

C. Wawaran

D. Panyeluk

 

5.        Kalimah di handap nu kaasup kana kalimah wawaran nyaeta…..

A. Punten pangngadamelkeun kueh

B. Kamari di sakola aya nu dagang buku

C. Wilujeng sumping ka sadayana

D. Teu kenging ameng di dinya

 

6.        Nu kaasup kalimah panitah nu bener nyaeta…

A. Cokotkaeun buku

B. Pangcokotkeun

C. Andakeun buku

D. Punten pangcandakeun buku

 

7.        Beuti koneng bias dipake ubar panyakit…

A. Rieut sirah

B. Maag

C. Nyeri cangkeng

D. Darah tinggi

 

8.        Bagean tina tangkal kalapa nu sok dipake nyieun kesed nya eta…

A. Sabutna/tapasna 

B. Tangkalna

C. Batokna

D. Daunna

 

9.        Geutah nu bisa diopake ubar raheut nya eta…

A. Geutah nangka

B. Geutah teureup

C. Geutah cau

D. Geutah kadu

 

10.    Gambar di handap mangrupa alat nu gunana pikeun….


A. Nyangu
C. Naheur cai

B. Nyayur

D. Nyieun es

 

11.    Gumeulis teh keap rundayan tina kecap geulis. Gumeulis ngandung harti…

A. Geulis pisan

B. Asa aing panggeulisna

C. Kurang geulis

D. Niru-niru jelema geulis

 

12.    Permios bade ka pengker heula. Eta kalimah ngagunakeun gaya basa..

A. Ngasor

B. Kadalon

C. Rautan

D. Mindoan

  

13.    Linggih heula atuh ka saung butut. Kalimah eta ngagunakeun gaya basa…

A. Ngasor

B. Kadalon

C. Rautan

D. Mindoan

 

14.    Sasaruaan tina kecap ayeuna, nyaeta…

A. Kiwari

B. Pageto

C. Isuk

D. Heuleutna

 

15.    Kecap tarik lamun dirajek kalayan make rarangken sa-r-na, jadi….

A. Tari-tarik 

B. Ditari-tarik

C. Patarik-tarik

D. Satarik-tarikna

 

16.    Tengah peuting nu simpe

Kuring hudang sorangan

Nitenan kahirupan jeung nasib

Nitenan kaayaan indung bapa

Walurat nu aya

Maksud atawa makna puisi di gigir nyaeta…

A. Teu daek sare mikiran nasib nu walurat

B. Teu daek sare nempoan indung bapa

C. Hudang rek nempo indung bapa

D. Hudang rek ti peuting inget ka indung bapa

 

17.    Kalimah di handap nungagunakeun kecap panganteb nyaeta….

A. Kuring lapar haying am bae dahar

B. Budak teh teu kaleked ngan terekel bae naek

C. Petasan kapanasan ngan jegur bae bitu

D. Eta mah budak pikaresepeun pisan

 

18.    Eta budak nu dicarekan teu ngomong deui ngan bluk bae nangkub.

Kecap bluk dina kalimah di luhur kaasup kana kecap ….

A. Anteuran

B. Rundayan

C. Panganteb

D. Rarangken

 

19.    Di ajar basa sunda … kudu titen.

Kecap panganteb nu bener pikeun nganggeuskeu kalimah di gigir nyaeta…

A. Wae

B. Teh

C. Mah

D. Der

 

20.    Pupuh Sinom dina sapadana diwangun ku …padalisan

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

 

II.      Eusian titik-titik di handap ieu kalayan make kecap nu merenah !

21.  Nyieun hihid carana kudu di….
22.  Sangkan ulah morosot calana the dipakena kudu make beber.
      Nulis kecap beber dina kalimah di luhur teh salah kuduna ….
23.  Melak koneng mah ulah tangkana tapi…..
24.  Sindang heula atuh ka rorompok abdi.
      Kecap rorompok lamun dijieun dina gaya basa ngasor nyaeta….
25.  Ari ulin ulah Jauh teuing bisi poho balik.
      Nurutkeun fungsina, kalimah di luruh kaasup kana kalimah….
26.  Nu balap lumpatma pa…nepi ka garis finis.
      Kecap rajekan nu bener pikeun nganggeuskeun eta kalimah nyaeta.. ..
27.  Eta jelema teh gumede pisan. kecap gumede asal kecapna nyaeta….
28.  Kecap jauh lamun dirajek make rajekan dwi murni jadi….
29.  Pun bapa mah tos kirang dangu. Kalimah ngagunakeun gaya basa….
30.  Watek pupuh sinom nyaeta….


Kunci Jawaban Soal Isian

21. Anyam
22. Beubeur
23. Beutina
24. Saung
25. Nasehat
26. Heula-heula
27. Gede
28. Jauh-jauh
29. Rautan
30. Gumbira

Saturday, 12 December 2020

Soal Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil Kelas 6 Tema 5

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL TEMA 5

I.         Berilah tanda silang (x) pada a,b,c dan d di depan jawaban yang tepat !

1.      Daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut ...

a.  medan magnet

b.  gaya magnet

c.  kutub magnet

d.  wilayah magnet

 

2.      Yang bukan termasuk penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah ...

a.  Perbedaan kondisi alam

b.  Berbedanya musim suatu daerah

c.  Keadaan transportasi dan komunikasi

d.  Penerimaan masyarakat terhadap perubahan

 

3.       Salah satu hal yang biasanya terdapat dalam formulir adalah ...

a.  kode pos

b.  jenis kelamin

c.  alamat

d.  nama orang tua

 

4.       Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan maka yang terjadi yaitu  …

a.  tidak tentu

b.  tarik-menarik

c.  kedua magnet menyatu

d.  tolak menolak

 

5.       Arti warna biru pada bendera asean adalah melambangkan ...

a.  perdamaian

b.  stabilitas

c.  semangat

d.  kedinamisan

 

6.        Sikap bekerja keras dalam lingkungan sekolah di tunjukan dengan ...

a. bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram

b. bersungguh bersungguh dalam menuntut ilmu

c. kerja keras dalam membantu orang tua

d. bekerja keras untuk mendapatkan barang yang di inginkan

 

7.       Salah satu isi pada daftar riwayat hidup kecuali ...

a.  data diri

b.  pengalaman

c.  data orangtua

d.  keterampilan

 

8.       Contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet yaitu ...

a.  seng

b.  baja

c.  besi

d.  alumunium

 

9.        Di bawah ini yang bukan salah satu peran UKM adalah ...

a. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

b. sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan

c. sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil

d. memberikan pemasukan devisa bagi negara

 

10.    Dibawah ini yang bukan termasuk sikap wirausaha adalah ...

a.  menjaga etos kerja yang kuat

b.  selalu mencari aman

c.  membuat keputusan tepat waktu

d.  mendukung dan menerima kritik dg senang

 

11.    Induksi elektromagnetik terjadi jika magnet batang digerakkan keluar masuk dalam...

a.  garis gaya magnet

b.  generator

c.  kumparan

d.  arah arus

 

12.    Salah satu keuntungan MEA bagi indonesia adalah ...

a.  eksploitasi Indonesia

b.  meningkatnya Investasi

c.  meningkatkan kesejahteraan

d.  menciptakan lapangan kerja baru

 

13.  Tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain adalah difinisi dari ...

a.  ambalase

b.  logo

c.  spanduk

d.  poster

 

14.    Dibawah yang bukan termasuk salah satu fungsi datar riwayat hidup adalah ...

a. berisi informasi tentang diri seseorang

b. menerangkan data diri kepada orang lain

c. untuk menawarkan

d. mendaftarkan diri

 

15.    Melakukan wirausaha sejak kecil membuat kita ….

a. melatih berbuat curang

b. belajar mengatur keuangan

c. berbuat tidak jujur

d. mengelabuhi orang lain


 

16.    Dibawah ini yang bukan contoh perilaku bertanggung jawab adalah ...

a. menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan

b. menaati segala tata tertib sekolah yang berlaku

c. melaksanakan kewajiban piket kebersihan kelas atau gotong royong membersihkan sekolah

d. mengerjakan ulangan atau pun latihan soal dengan jujur dan tanpa mencontek

 

17.    Daerah magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar yaitu ...

a.  induksi magnet

b.  kutub magnet

c.  medan magnet

d.  garis gaya magnet

 

18.    Sifat kemagnetan sebuah magnet tidak akan hilang apabila magnet tersebut..

a. dipanaskan

b. dipukul-pukul

c. digosokan pada batang besi

d. dialiri arus listrik bolak-balik

 

19.    Benda yang ditarik oleh magnet bahan Feromagnetik adalah ...

a. Bismuth

b. Seng

c. Natrium Klorida

d. Besi

 

20.    Ada beberapa kendala dalam usaha kecil masyarakat kecuali ...

a.  kesempatan kerja

b.  modal

c.  manajemen administrasi

d.  pemanfaatan teknologi

 

 

II.      Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
21.   Sebutkan 3 Manfaat keanekaragaman budaya di indonesia ...
22.  Sebutkan 3 manfaat formulir ...
23.  Apa yang di maksud dengan MEA?
24.  Sebutkan 3 sifat magnet ...
25.  Sebutkan 3 contoh bentuk-bentuk kerjasama ASEAN ...
26.  Sebutkan 3 manfaat tanggung jawab ...
27.  Apa yang di maksud dengan Riwayat Hidup ...
28.  Sebutkan 3 manfaat magnet untuk kesehatan ....
29.  Apa yang dimaksud dengan ukm?
30.  Sebutkan 3 contoh yang mencerminkan sikap kerja keras di sekolah ...

 

Jawaban Isian

21. Tiga Manfaat keanekaragaman budaya di indonesia adalah
1. Mempersatukan budaya Indonesia
2. Dapat mengenal budaya-budaya lain dan mempelajarinya
3. Tertanamnya sikap saling menghormati terhadap budaya-budaya lain

22. Tiga manfaat formulir adalah
1. Untuk mengisi data
2. Memperoleh data
4. menghimpun data yang sama

23. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagaangan bebas antara Negara-negara asean

24. Tiga sifat magnet adalah
1. Memiliki gaya tarik.
2. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
3. Kutub senama tolak menolak.

25. Tiga contoh bentuk-bentuk kerjasama ASEAN adalah
1. menyelenggarakan SEA Games.
2. Menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN
3. Menyediakan Cadangan Keamanan Pangan ASEAN, terutama beras, untuk keperluan darudat

26. Tiga manfaat tanggung jawab adalah
1. dapat dipercayai orang lain
2. dapat menghargai waktu
3. di sukai orang

27. data yang berisi informasi tentang diri seseorang

28. Tiga manfaat magnet untuk kesehatan adalah
1. Magnet dapat mengatasi berbagai penyakit
2. Pembangkit tenaga listrik
3. Sebagai pengubah getaran menjadi suara

29. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

30. Tiga contoh yang mencerminkan sikap kerja keras di sekolah adalah
1. Belajar Yang Rajin Di Sekolah
2. Tidak Menyontek saat Ulangan
3. Selalu Mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR)

 

 

 SHOLAWAT VERSI SUNDA

SHOLAWAT KAJUNGJUNGAN Sholawat kajungjunan, ieu teh kaunggulan Kasaban kaagungan, eta anu ngungkulan 3X Wajib ka sadayana, terang kaunggulan...