Thursday, 24 September 2020

Penilaian Tengah Semester 1 BAHASA SUNDA Kelas 6


PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
SEMESTER 1 KELAS 6
SDN KERTASARI 01 PEBAYURAN BEKASI
Tahun Pelajaran 2020/2021

No. Absen           : ...................... 
Nama Siswa        : …………….……….
Hari, Tanggal      : Kamis, 24 September 2020
Alokasi Waktu    : 60 Menit
Mata Pelajaran    : BAHASA SUNDA

I. Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . .
A. informasi 
B. tontonan 
C. amanat 
D. piwuruk

2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .
A. koran 
B. jangkar 
C. piwuruk 
D. kar

3. Dihandap ieu mana anu teu kaasup kekecapan basa sunda anu asalna tina bahasa arab nyaeta…
A. tahu
B. masjid
C. kitab
D. kopeah

4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . .
A. ngadongeng 
B. ngobrol 
C. ngadangukeun
D. biantara

5. Mana dihandap ieu anu kaasup istilah kasehatan?
A. nembang
B. badminton 
C. vaksinasi 
D. renang

6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . .
A. hese dititah 
B. babari dititah 
C. eraan 
D. sieunan

7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?
A. di
B. ka
C. ti
D. na

8. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu ….
A. diregepkeun 
B. ngaregepkeun 
C. ragepan 
D. karegepkeun

9. “Ah, moal ngilu urang mah, teu boga duit!”. Kalimah eta nuduhkeun rasa ….
A. atoh 
B. sedih 
C. bungah 
D. nyeri

10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .
A. mupuas kanu keur cilaka
B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak
C. tenang taya kasieun.
D. jauh-jauh teu beubeunangan

11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . .
A. ketua murid 
B. guru 
C. penjaga sakola 
D. babaturan sakola

12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi.
A. katitipan 
B. katitipkeun 
C. titipan 
D. titipkeun

13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.
A. bantal 
B. kasur 
C. kapas 
D. keretas

14. Conto kalimah nu eusina nasehat ….
A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” !
B. “Budak et amah musuhna meuni loba”
C. “Angga mah budak akur jeung batur”
D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur”

15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . .
A. monyet jeung kuya 
B. peucang jeung buhaya 
C. ucing jeung anjing 
D. sendok jeung garpu

16. Komunikasi tinulis ngaliwatan HP katelahna ….
A. SMS 
B. SKS 
C. CMS 
D. DBS

17. Sarana komunikasi dua arah conto na …
A. Radio 
B. Telapisi 
C. Surat 
D. Telepon

18. Budak kelas genep marake sapatu hideung. Kecap marake ngandung harti …
A. loba 
B. bakal 
C. ngahudang rasa 
D. sok sanajan

19. Jelema anu katerap ku panyakit sok disebut jelema….
A. walagri 
B. gering 
C. waras 
D. cageur

20. Lengkepan paribasa ieu, “Katempuhan buntut …..”
A. kuda 
B. maung 
C. ucing 
D. gajah


II. Lengkepan kalimah-kalimah dihandap make kecap-kecap nu disadiakeun!

sahideung-hideungna – arasak – astagfirullah - samis-amisna – pikasebeleun - sagede-gedena – pijangkungeun – handphone – bemo – lulus - gotong royong.

21. Buah teh mun dipeuyeum bakal (…………….) moal nya?

22. (…………….) kulit jelema, moal sahideung areng.

23. Ucing teh (…………….) sok malingan goreng lauk.

24. (…………….) oge rambutan, moal saamis gula.

25. Awak Dina mah (…………….) kawas indungna.

26. (…………….) ge kaleci, moal sagede bekeul.

27. Babarengan migawe hiji hal disebutna (…………….).

28. Mobil nu ban na tilu ngaranna (…………….).

29. Telepon genggam teh basa aslina mah (…………….).

30. Alhamdulillah kuring (…………….) jadi bisa nuluykeun sakola ka SMP!


III.    Jawab pananya-pananya di handap kalayan singget tur merenah!

Tulis sinonim (persamaan kata) di handap ieu:

31. Someah = ……

32. Jauh = ……


Tulis antonim (lawan kata) di handap ieu:

33. Pendek >< ……

34. Peuting >< ……


35. Jieun kalimah tina kecap “sakola” !
Selamat Mengerjakan (Gaduh waktos anu saƩ pikeun ngalakukeunana)

No comments:

Post a Comment

SHOLAWAT VERSI SUNDA

SHOLAWAT KAJUNGJUNGAN Sholawat kajungjunan, ieu teh kaunggulan Kasaban kaagungan, eta anu ngungkulan 3X Wajib ka sadayana, terang kaunggulan...