Wednesday, 16 September 2020

Penilaian Tengah Semester 1 PAI-BP Kelas 6


PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
SEMESTER 1
SDN KERTASARI 01 PEBAYURAN BEKASI
Tahun Pelajaran 2020/2021

No. Absen           : ...................... 
Nama Siswa        : …………….……….
Hari, Tanggal      : Senin, 21 September 2020
Alokasi Waktu    : 60 Menit
Mata Pelajaran    : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP)

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

1. Surah Al-Kafirun tergolong surah ....
a. madaniyah
b. makiyyah
c. al-masan
d. asbabunnuzul

2. "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah" adalah arti dari surah Al-Kafirun ayat ke
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

3. Arti dari lafal di samping adalah ....

a. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah
b. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
c. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku
d. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir

4. Salah satu kandungan surat Al-kafirun adalah ....
a. Perintah untuk saling menghornati antar umat beragama
b. Anjuran untuk saling memusuhi orang-orang kafir
c. Menerangkan tentang macam-macam orang kafir
d. Perintah untuk mengajak orang kafir memeluk agam Islam

5.Arti yang sesuai untuk ayat di atas adalah ....

a. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya
b. Dan demi kota (Mekah) ini yang aman
c. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah tuhan yang aku sembah
d. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah

6. Arti dari lafal di atas adalah ....

a. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah
b. Jangan menyembah apa yang aku sembah
c. Untukmu agamamu dan untukku agamaku
d. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah

7. Surah Al-Kafirun terdapat dalam Al-Quran surah ke- ....
a. 109
b. 111
c. 108
d. 110

8. Menyembah selain kepada Allah disebut perbuatan ....
a. murtad
b. syirik
c. kafir
d. muslim

9. Nama surah Al-Kafirun diambil dari ayat ke- ....
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat

10. Umat islam dilarang bekerjasama dengan pemeluk agama lain dalam ....
a. bekerja
b. beribadah
c. berdagang
d. bernegara

11. Percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman ke ....
a. dua
b. tiga
c. empat
d. lima

12. Hari kiamat disebut juga dengan ....
a. Yaumul arafah
b. Yaumul hisab
c. Yaumul ied
d. Yaumul isnain

13. Alam kubur disebut juga dengan alam ....
a. Mizan
b. gaib
c. barzah
d. dunia

14. Hari pembalasan amal manusia disebut dengan ....
a. Yaumul ba'as
b. Yaumul mizan
c. Yaumul jaza'
d. Yaumul mahsyar

15. Kiamat sugra artinya kiamat ....
a. kecil
b. besar
c. buatan
d. sedang

16. Pada hari kiamat, matahari akan terbit dari ....
a. selatan
b. timur
c. utara
d. barat

17. Malaikat yang meniup sangkakala tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat ....
a. Israfil
b. Izrail
c. Munkar
d. Nakir

18. Setelah menyadari berbual dosa sebaiknya kita memohon ....
a. hadiah
b. pahala
c. ampun
d. imbalan

19. Orang yang mempercayai hari kiamat pasti akan selalu berbuat ....
a. curang
b. kasar
c. kebaikan
d. kejahatan

20. Berikut ini anggota badan yang tidak akan berbicara sebagai saksi di hadapan Allah adalah ....
a. mulut
b. tangan
c. kaki
d. mata


II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar !

21. Surat Makiyah adalah surah yang diturunkan di kota .....

22. Agar dapat membaca Al-Quran dengan benar harus belajar ilmu .....

23. Aku tidak menyembah apa yang engkau .....

24. Orang yang beragama lain harus kita .....

25. Lakum dinukum waliyadin, merupakan bunyi surah Al-Kafirun ayat .....

26. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia disebut dengan .....

27. Kiamat kubro pasti datang, akan tetapi yang mengetahui hanya .....

28. Terbitnya matahari dari sebelah barat merupakan tanda-tanda kiamat .....

29. Anggota tubuh yang tidak akan bisa bicara pada waktu di hisab adalah .....

30. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang .....


III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan benar!

31. Apa yang kamu ketahui tentang Surah Al-Kafirun?

32. Apakah pokok-pokok isi yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ?

33. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat?

34. Apakah perbedaan kiamat sugra dan kiamat kubro?

35. Sebutkan 5 nama lain hari kiamat !


Selamat Mengerjakan

No comments:

Post a Comment

SHOLAWAT VERSI SUNDA

SHOLAWAT KAJUNGJUNGAN Sholawat kajungjunan, ieu teh kaunggulan Kasaban kaagungan, eta anu ngungkulan 3X Wajib ka sadayana, terang kaunggulan...