Monday, 14 December 2020

Soal Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil Kelas 6 Bahasa Sunda

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL 
MATA PELAJARA BAHASA SUNDA

I.         Cakra aksar A,B,C,atwa D di hareupeun jawaban nu pangbenerna !

1.        Sanggeus di hua awi nu rek dijieun sair teh, terus di…supaya lemes.

Kecap nu bener pikeun nganggeuskeun kalimah di luhur nya eta…

A. Anyam

B. Raut

C. Potong

D. Beulah

 

2.        Ngagunakeun tanda koma nu bener aya dina kalimah…

A. Neni, Danu, jeung Mardi araya di imah

B. Neni Danu jeung, Mardi araya di imah

C. Neni, Danu, jeung, Mardi, araya, di imah

D. Neni, Danu jeung, Mardi, araya, di imah

 

3.        Awahing ku lucu nempo nu ngabodor, atuh nu nongton ngan …. Bae seuri

Kecap panganteur jang nganggeuskeun kalimah di luhur nyaeta…

A. Ger

B. Der

C. Belenyeh

D. Gelenyu

 

4.        Kumaha kedahna supados hasilna sae ? Kalimah eta kaasup kana kalimah…

A. Panitah

B. Pananya

C. Wawaran

D. Panyeluk

 

5.        Kalimah di handap nu kaasup kana kalimah wawaran nyaeta…..

A. Punten pangngadamelkeun kueh

B. Kamari di sakola aya nu dagang buku

C. Wilujeng sumping ka sadayana

D. Teu kenging ameng di dinya

 

6.        Nu kaasup kalimah panitah nu bener nyaeta…

A. Cokotkaeun buku

B. Pangcokotkeun

C. Andakeun buku

D. Punten pangcandakeun buku

 

7.        Beuti koneng bias dipake ubar panyakit…

A. Rieut sirah

B. Maag

C. Nyeri cangkeng

D. Darah tinggi

 

8.        Bagean tina tangkal kalapa nu sok dipake nyieun kesed nya eta…

A. Sabutna/tapasna 

B. Tangkalna

C. Batokna

D. Daunna

 

9.        Geutah nu bisa diopake ubar raheut nya eta…

A. Geutah nangka

B. Geutah teureup

C. Geutah cau

D. Geutah kadu

 

10.    Gambar di handap mangrupa alat nu gunana pikeun….


A. Nyangu
C. Naheur cai

B. Nyayur

D. Nyieun es

 

11.    Gumeulis teh keap rundayan tina kecap geulis. Gumeulis ngandung harti…

A. Geulis pisan

B. Asa aing panggeulisna

C. Kurang geulis

D. Niru-niru jelema geulis

 

12.    Permios bade ka pengker heula. Eta kalimah ngagunakeun gaya basa..

A. Ngasor

B. Kadalon

C. Rautan

D. Mindoan

  

13.    Linggih heula atuh ka saung butut. Kalimah eta ngagunakeun gaya basa…

A. Ngasor

B. Kadalon

C. Rautan

D. Mindoan

 

14.    Sasaruaan tina kecap ayeuna, nyaeta…

A. Kiwari

B. Pageto

C. Isuk

D. Heuleutna

 

15.    Kecap tarik lamun dirajek kalayan make rarangken sa-r-na, jadi….

A. Tari-tarik 

B. Ditari-tarik

C. Patarik-tarik

D. Satarik-tarikna

 

16.    Tengah peuting nu simpe

Kuring hudang sorangan

Nitenan kahirupan jeung nasib

Nitenan kaayaan indung bapa

Walurat nu aya

Maksud atawa makna puisi di gigir nyaeta…

A. Teu daek sare mikiran nasib nu walurat

B. Teu daek sare nempoan indung bapa

C. Hudang rek nempo indung bapa

D. Hudang rek ti peuting inget ka indung bapa

 

17.    Kalimah di handap nungagunakeun kecap panganteb nyaeta….

A. Kuring lapar haying am bae dahar

B. Budak teh teu kaleked ngan terekel bae naek

C. Petasan kapanasan ngan jegur bae bitu

D. Eta mah budak pikaresepeun pisan

 

18.    Eta budak nu dicarekan teu ngomong deui ngan bluk bae nangkub.

Kecap bluk dina kalimah di luhur kaasup kana kecap ….

A. Anteuran

B. Rundayan

C. Panganteb

D. Rarangken

 

19.    Di ajar basa sunda … kudu titen.

Kecap panganteb nu bener pikeun nganggeuskeu kalimah di gigir nyaeta…

A. Wae

B. Teh

C. Mah

D. Der

 

20.    Pupuh Sinom dina sapadana diwangun ku …padalisan

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

 

II.      Eusian titik-titik di handap ieu kalayan make kecap nu merenah !

21.  Nyieun hihid carana kudu di….
22.  Sangkan ulah morosot calana the dipakena kudu make beber.
      Nulis kecap beber dina kalimah di luhur teh salah kuduna ….
23.  Melak koneng mah ulah tangkana tapi…..
24.  Sindang heula atuh ka rorompok abdi.
      Kecap rorompok lamun dijieun dina gaya basa ngasor nyaeta….
25.  Ari ulin ulah Jauh teuing bisi poho balik.
      Nurutkeun fungsina, kalimah di luruh kaasup kana kalimah….
26.  Nu balap lumpatma pa…nepi ka garis finis.
      Kecap rajekan nu bener pikeun nganggeuskeun eta kalimah nyaeta.. ..
27.  Eta jelema teh gumede pisan. kecap gumede asal kecapna nyaeta….
28.  Kecap jauh lamun dirajek make rajekan dwi murni jadi….
29.  Pun bapa mah tos kirang dangu. Kalimah ngagunakeun gaya basa….
30.  Watek pupuh sinom nyaeta….


Kunci Jawaban Soal Isian

21. Anyam
22. Beubeur
23. Beutina
24. Saung
25. Nasehat
26. Heula-heula
27. Gede
28. Jauh-jauh
29. Rautan
30. Gumbira

No comments:

Post a Comment

SHOLAWAT VERSI SUNDA

SHOLAWAT KAJUNGJUNGAN Sholawat kajungjunan, ieu teh kaunggulan Kasaban kaagungan, eta anu ngungkulan 3X Wajib ka sadayana, terang kaunggulan...