Monday, 12 April 2021

Terjemah Kitab Aqidatul Awam

AQIDATUL AWAM 

Karangan: Asy-Syeikh Ahmad Al Marzuqi Al Maliki
(Edisi Kajian Ramadhan 2021-MDA Bani Shaleh)
Saya memulai dengan nama Allah, Dzat yang maha pengasih,
dan Maha Penyayang yang senatiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya

Maka segala puji bagi Allah Yang Maha Dahulu, 
Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Tetap tanpa ada perubahan

Kemudian, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan 
pada Nabi sebaik-baiknya orang yang meng-Esa-kan Allah

Dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti 
jalan agama secara benar bukan orang-orang yang berbuat bid'ah

Dan setelahnya ketahuilah dengan yakin 
bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib

Allah itu Ada, Qodim, Baqi 
dan berbeda dengan makhluk-Nya secara mutlak

Berdiri sendiri, Maha Kaya, Maha Esa, Maha Hidup, 
Maha Kuasa, Maha Menghendaki, Maha Mengetahui atas segala sesuatu

Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, 
Allah mempunyai 7 sifat yang tersusun

Yaitu Berkuasa, Berkehendak, Mendengar, Melihat, 
Hidup, Berilmu, Berbicara secara terus-terusan

Dan Allah memiliki sifat boleh (wenang) dengan karunia dan keadilan-Nya,
mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya

Allah telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib yaitu cerdas, 
jujur, menyampaikan (risalah) dan dipercaya

Dan boleh di dalam hak Rasul dari sifat manusia 
tanpa mengurangi derajatnya, misalnya sakit yang ringan

Mereka mendapat penjagaan Allah (dari perbuatan dosa) seperti para malaikat seluruhnya. 
(Penjagaan itu) wajib bahkan para Nabi lebih utama dari para malaikat

Dan sifat mustahil adalah lawan dari sifat yang wajib 
maka hafalkanlah 50 sifat itu sebagai ketentuan yang wajib

Adapun rincian nama para Rasul ada 25 itu wajib diketahui 
bagi setiap mukallaf, maka yakinilah dan ambillah keuntungannya

Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud serta 
Sholeh, Ibrahim ( yang masing-masing diikuti berikutnya)

Luth, Ismail dan Ishaq demikian pula 
Ya'qub, Yusuf dan Ayyub dan selanjutnya

Syuaib, Harun, Musa dan Ilyasa', 
Dzulkifli, Dawud, Sulaiman yang diikuti

Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Thaha (Nabi Muhammad) sebagai nabi yang terakhir, 
maka tinggalkanlah jalan yang sesat

Shalawat dan salam sejahtera semoga selalu terlimpah kepada mereka
dan keluarga mereka sepanjang masa

Adapun Para Malaikat itu tanpa ayah dan ibu, 
tidak makan, tidak minum dan tidak tidur

Secara terperinci mereka ada sepuluh yaitu Jibril,
Mikail, Isrofil, Izro’il

Munkar, Nakir dan Rokib, demikian pula
Atid, Malik dan Ridwan. Selanjutnya

Empat dari kitab-kitab Allah secara terperinci yaitu:
Taurat kepada Nabi Musa yang diturunkan membawa petunjuk 

Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan atas
Nabi Isa, dan Al-Qur’an yang diturunkan kepada sebaik-baik kaum (Muhammad)

Dan lembaran-lembaran suci (Suhuf) kepada Al-Khalil (Nabi Ibrahim) dan Al-Kalil (Nabi Musa)
Didalamnya terdapat firman Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui

Dan segala apa-apa yang disampaikan oleh rasulullah, 
maka kita wajib pasrah dan menerima

Keimaman kita kepada hari akhir hukumnya wajib,
dan segala kejadian pada hari itu

Sebagai penutup dalam menerangkan ketetapan yang wajib, 
dari perkara yang menjadi kewajiban setiap mukallaf

Nabi kita, Muhammad SAW sungguh telah diutus
untuk seluruh alam, sebagai rahmat dan keutamaan atas semua rasul

Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Muthalib
dan nasabnya tersambung kepada Hasyim putra Abdul Manaf

Dan Ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyyah,
yang menyusui beliau bernama Halimatus Sya’diyyah


No comments:

Post a Comment

SHOLAWAT VERSI SUNDA

SHOLAWAT KAJUNGJUNGAN Sholawat kajungjunan, ieu teh kaunggulan Kasaban kaagungan, eta anu ngungkulan 3X Wajib ka sadayana, terang kaunggulan...